انسان در جست و جوی کمال
47 بازدید
محل نشر: معرفت » اسفند 1388 - شماره 147 (24 صفحه - از 59 تا 82)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انسان موجودی است کمال‌طلب و یکی از انگیزه‌های اساسی وی همین گرایش به کمال است. همچنین پژوهش‌های انسان‌شناختی نشان می‌دهد که آدمی از ظرفیت‌های علمی و عملی گستره‌ای برخوردار است. اما سؤال اصلی این نوشتار این است که شکوفایی و فعلیت کدام‌یک از این استعدادها کمال واقعی و نهایی وی را به دنبال دارد. هدف اصلی این مقاله این است که با الهام از آموزه‌های وحیانی و یافته‌های علمی، نقطه اوج کمال انسان را تعیین کند. روش مورد استفاده در این نوشتا، روش توصیفی ـ تحلیلی است؛ یعنی در وهله نخست ظرفیت‌های وجودی انسان در ابعاد گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از آیات و روایات جایگاه انسان در نظام هستی مشخص گردیده است. در پایان این نتایج به دست آمد: 1. انسان در بعد ادراکی، جاذبه‌ها و همچنین به لحاظ رفتاری نسبت به سایر مخلوقات از ظرفیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. 2. انسان جایگاه والایی در نظام هستی دارد. 3. نقطه اوج کمال آدمی دست‌یابی به «مقام قرب الهی» و رسیدن به مقام خلیفه‌اللهی است به گونه‌ای که مظهر اسما و صفات الهی گردد. واژگان کلیدی: کمال ، مقام قرب ، انسان ، کمال نهایی