درآمدی بر نظریه شخصیت بر مبنای اندیشه دینی
48 بازدید
محل نشر: روانشناسی و دین » بهار 1391، سال 5 - شماره 17
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدف پژوهش حاضر آن است که با استفاده از آموزه های دینی، الگوی جدیدی با نگرش به متون دینی برای مطالعه شخصیت ارائه کند؛ الگویی که بر اساس آن بتوان ساخت، پدیدآیی و تحول شخصیت را تبیین کرد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی بوده که ابتدا به شناسایی مفاهیم اساسی الگو در متون دینی پرداخته، سپس ارتباط این مفاهیم با یکدیگر در چارچوبی منطقی بررسی شده تا مولفه های اصلی ساخت شخصیت به دست آید. یافته های پژوهش، حکایت از آن دارد که مفاهیم اساسی به دست آمده از متون دینی عبارت اند از: نفس، فطرت، عقل، جهل و قلب. نتایج پژوهش نشان می دهد که نفس بیانگر ساخت اولیه شخصیت است که درون خود، عناصری فطری و غریزی را دارد. این عناصر در تعامل با یکدیگر قرار می گیرند، سپس کل ارگانیزم با عوامل محیطی تعامل بر قرار می کند. این تعامل دو سویه جنبه کنش وری و پویشی شخصیت را نشان می دهد و حاصل آن پدیدآیی شخصیت است. واژگان کلیدی: شخصیت، ماهیت انسان، نفس، فطرت، عقل، جهل و قلب